Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?
T 033 470 21 59 | sovee@sovee.nl
 

Begeleiding voortijdige schoolverlaters

Om goed voorbereid te zijn op de toekomst is het belangrijk om een diploma te halen. Er is een leerplicht tot en met het schooljaar waarin iemand 16 wordt. Daarna valt de jongere onder de zogenaamde kwalificatieplicht. Deze plicht duurt tot de dag waarop de jongere een diploma haalt (een zogenaamde startkwalificatie) of tot het 18e jaar. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of een diploma op mbo niveau 2, 3, of 4-diploma.

Als iemand ouder is dan 18 jaar en geen startkwalificatie heeft, dan is er wetgeving die regelt dat de jongere begeleiding krijgt. Dit betekent niet altijd ‘5 dagen in de schoolbanken’. Er zijn ook combinaties van leren en werken mogelijk. Het is begeleiding op maat. De gemeente heeft de wettelijke taak om alle jongeren boven de 18 die niet naar school gaan en zonder startkwalificatie,  te registreren en in beeld te houden. Ook ondersteunt en begeleidt de gemeente deze jongeren naar een passende opleiding.  Het doel is het behalen van een startkwalificatie en zo een goede basis te leggen voor sociale en economische zelfredzaamheid. Hiervoor heeft elke regio in Nederland een zogenaamde Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC). Het doel van de RMC-functie is om het aantal voortijdig schoolverlaters tot 23 jaar en zonder diploma, te verminderen.

Begeleiding (dreigende) voortijdig schoolverlaters tussen 18-23 jaar
Er wordt begeleiding aangeboden aan voor (dreigende) voortijdige schoolverlaters tussen de 18 en 23 jaar. De gemeenten in de regio Eem werken hierin samen en hebben de begeleiding vanaf 2016 belegd bij het RMC van de gemeente Amersfoort. De contactgegevens zijn rmcregioeem@amersfoort.nl of 033-4695683.

Schoolverzuim en begeleiding kwetsbare jongeren
Wanneer jongeren van school verzuimen die jonger zijn dan 18 jaar, dan ligt de verantwoordelijkheid bij de leerplichtambtenaren. Zij kunnen, bij de begeleiding van de jongeren, wel gebruik maken van de specifieke expertise van de RMC trajectbegeleiders. Voor jongeren boven de 18 die verzuimen, ligt de verantwoordelijkheid bij het RMC.

Speciale aandacht in de begeleidingstrajecten is er voor de groep kwetsbare jongeren tussen 16 en 23 jaar. Jongeren die door uiteenlopende omstandigheden extra aandacht nodig hebben om een schooldiploma te kunnen behalen.

 

RMC en begeleiding per 1 januari 2016 door de gemeente
Voor de regio Eem verzorgde stichting Sovee de uitvoering van de trajectbegeleiding RMC. Vanaf 1 januari nemen de regiogemeenten de Regionale Meld en Coördinatiefunctie (RMC) over.

Hoe is het georganiseerd?
Voor de jongeren verandert er weinig. De huidige RMC trajectbegeleiders werken met ingang van 1 januari 2016 vanuit de gemeente Amersfoort en blijven de jongeren begeleiden. De begeleiding zal zoveel mogelijk op school of in de eigen woonplaats plaatsvinden.
Er komt een RMC-coördinator die contactpersoon is voor de hele regio Eem. De trajectbegeleiders gaan intensiever samenwerken met andere diensten binnen de gemeenten, zoals leerplicht, de sociale (wijk) teams, het Jongerenloket en werk & inkomen.

RMC is een wettelijke taak
De Regionale Meld en Coördinatiefunctie (RMC-functie) is een wettelijke plicht voor gemeenten.
Nederland is verdeeld in 39 regio’s voor de aanpak vermindering voortijdig schoolverlaters. Elke RMC regio heeft een contactgemeente die de melding en registratie van voortijdige schoolverlaters coördineert en zorgt voor passende trajectbegeleiding naar onderwijs of de arbeidsmarkt. Amersfoort is contactgemeente voor de regio Eem & Vallei. Amersfoort is verantwoordelijk voor de coördinatie van het RMC-beleid in de regio Eem die bestaat uit de gemeenten Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg.

Meer informatie over de leerplichtwet en RMC
Op de website van de Rijksoverheid is meer informatie over leerplicht en de leerplichtwet. De Rijksoverheid geeft ook meer informatie over RMC: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanval-op-schooluitval/inhoud/aanpak-voortijdig-schoolverlaten

Contactgegevens RMC
Algemeen nummer: 033-4695683
Email: rmcregioeem@amersfoort.nl
RMC-coördinator: Jans Speulman
RMC-trajectbegeleiders: Zaira Steward, Leonie de Greef, Marius Vonk